طراحی و نصب تابلوهای برق بیمارستان الزهرا (س) اصفهان